Med tanke på miljön

Alu-miljoarbete2_1280x400_CompQual80.jpg

Vi bedriver ett ständigt pågående miljöarbete där vi sätter upp konkreta mål för effektivare användning av resurser och minskad påverkan på naturen.

Miljöhandlingsprogram

Vi upprättar ett miljöhandlingsprogram varje år. Det övergripande syftet med programmet är att skapa en plan och målbild för att arbeta aktivt med att minska vår miljö­påverkan. Programmet belyser och värderar fakta om och kring samtliga miljöaspekter, för att på så vis identifiera vilka faktorer som har störst påverkan på miljön. Resultatet av detta arbetet ligger sedan som grund när vi fastställer miljömål för kommande verksamhetsår.

Fokusområden

Stora delar av vårt kontinuerliga arbete fokuseras på att minska såväl energiförbrukningen (mätt i energi per producerat ton) som mängden avfall till deponi och förbränning samt hur vi använder råvaran så optimalt som möjligt. 
Utöver arbetet med exempelvis förbättring av energiprestanda generellt i processen, undersöker vi regelbundet möjligheterna att använda alternativa och/eller kompletterande bränslen till våra befintliga bränslen.

Energi

Vår ständiga strävan efter en lägre energiförbrukning per ton producerad aluminium ger en mer resurseffektiv tillverkningsprocess och skapar därmed en större miljönytta. Det leder dessutom till en ökad lönsamhet genom att energikostnaden per ton blir lägre. Vi använder i dag gasol som enda energikälla i smält- och legeringsugnar och samtliga arbetsfordon drivs på el eller miljödiesel. Vid byte av arbetsfordon har vi alltid som målsättning att i möjligaste mån ersätta dessa med icke dieseldrivna fordon.

Avfall/Saltslagg

Vi bedriver ett kontinuerligt arbete med det avfall som vår verksamhet genererar. Vi strävar efter att minska avfallsvolymen och restaluminiumhalten samt återföra delar till våra processer. Som ett led i detta arbete började vi återvinna aluminium ur saltslagg. Det sker genom en slaggkylningsanläggning där snabb nedkylning möjliggör en separation av metallinnehållet. Metallinnehållet sorteras maskinellt. Icke-aluminium går till återvinning medan aluminiumet återförs i smältprocessen. Slaggkylningen är en ny, innovativ anläggning som togs i bruk 2016.

I smältprocessen tillsätts salt, vilket ökar metallutbytet vid smältningen och leder till en mer effektiv användning av våra resurser, råvara och energi. Under 2016 inledde vi ett samarbete med en ny mottagare av saltslagg som tvättar saltslaggen och sedan skickar saltet i retur till anläggningen där det återanvänds i smältprocessen. Denna återvinning bidrar till minskad miljöpåverkan. Tidigare utvanns enbart kalium ur saltslaggen, resten deponerades.

Utsläpp

I processen bildas rökgaser vilka renas i en avancerad rökgasreningsanläggning. 
Till exempel genererar tillsatsen av salt och klor i smältprocessen klorväteutsläpp. Genom att tillsätta bikarbonat i rökgasreningen absorberas klorvätet i filtret. I rökgaserna som passerat filter finns även andra ämnen som regleras genom utsläppsvillkor kopplade till miljötillstånd. Stena Aluminium mäter och kontrollerar samtliga ämnen i enlighet med utsläppsvillkor och kontrollprogram.

Buller

Minimering av ljud från verksamhetens samtliga delar är ett viktigt fokusområde för såväl omgivningen som arbetsmiljön. 
Råvaruhanteringen är oftast förenlig med någon form av ljud och ett högt prioriterat område varpå det under 2016 togs ett strategiskt beslut att bygga materialhallar för att möjliggöra råvaruhantering mer skyddat. Denna satsning bidrar till många fördelar för verksamheten och omgivningen, bland annat minimering av ljud och en effektivare råvaruhantering. 
Byggnationens första fas färdigställdes i juni 2017.

Dela denna sida