Etiska regler

Alu-etiska_1280x400_CompQual80.jpg

Våra etiska regler vägleder oss hur vi ska agera för att vara en bra arbetsgivare och en långsiktigt attraktiv och trovärdig affärspartner.

Vi har valt att skapa våra etiska regler för att möta marknadens krav, stärka den interna kulturen, möjliggöra en god riskhantering, stärka vårt varumärke och därigenom öka våra möjligheter till att göra fler bra affärer.

Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder att bli framgångsrika. Det gör vi genom att skapa långsiktiga relationer som bygger på flexibel produktion, hög kvalitet och leveransprecision, hög säkerhet samt bra tillgänglighet på produkter och teknisk support. 
Samtidigt vill upprätthålla en hög etisk nivå. Det åligger alla medarbetare att följa dessa etiska regler såväl som gällande lagstiftning. Och alla har ett ansvar att säkerställa att de känner till alla tillämpliga lagar och gällande praxis.

våra etiska regler

 

1. UPPTRÄDANDE
Stena Aluminium skall stödja och respektera internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.
Stena Aluminium bedriver verksamheten 
med iakttagande av god affärssed.
Stena 
Aluminium agerar på ett sådant sätt att bolagets anseende inte skadas.
Stena Aluminium ska ha en 
korrekt bokföring.
Stena Aluminium medverkar 
inte till skatte- eller miljöbrott.

2. MUTOR
Stena Aluminium får inte – direkt eller indirekt – erbjuda, utlova, be om, kräva eller acceptera mutor eller andra otillbörliga förmåner för att behålla en kund, säkra en affär eller för att påverka myndighetsbeslut eller agerande. Vi ska ha och tillämpa tydliga regler gällande gåvor, tjänster, underhållning eller andra förmåner som har ett oskäligt värde och kan betraktas som muta eller gentjänst eller som kan besvära företaget eller medarbetaren om de blir allmänt kända.

3. KARTELL- OCH KONKURRENSLAGSTIFTNING
Stena Aluminium ska fullständigt och i positiv anda följa de kartell- och konkurrenslagar och förordningar som gäller i de
länder där Stena Aluminium 
bedriver sin verksamhet.

4. FÖRHÅLLANDE TILL ANSTÄLLDA
Stena Aluminium arbetar aktivt för en god arbetsmiljö bland annat genom att minska sjukfrånvaro, arbetsolyckor, förslitningsskador och drogmissbruk. 
Stena Aluminium är ansluten till företagshälsovård. 
På arbetsplatsen tolereras inte våld, hot, hotfullt beteende, trakasserier, förolämpningar och liknande. 
Stena Aluminium ska garantera rättvisa 
anställningsvillkor och möjligheter (efter lokala förhållanden) för alla personer, utan urskiljning eller 
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, ålder, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning.
Stena Aluminium respekterar 
medarbetarnas rätt att bilda och gå med i de fackföreningar de själva önskar samt att förhandla kollektivt.
Stena Aluminium accepterar ingen form 
av politisk-, religiös- eller annan propagandaliknande verksamhet på arbetsplatsen.

5. FÖRHÅLLANDE TILL KUND
Att anlita Stena Aluminium är en kvalitetsgaranti för kunden.
Stena Aluminium strävar efter att skapa 
värde för sina kunder genom att erbjuda konkurrenskraftiga produkter och tjänster på den nationella och internationella marknaden.
Stena Aluminium 
ska ge sina kunder information om etiska regler.

6. FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA AKTÖRER
Stena Aluminium förväntas ställa samma höga krav på leverantörer, underentreprenörer och samarbetspartners som på den egna verksamheten. 
När Stena 
Aluminium bedömer och väljer ut leverantörer, underentreprenörer och samarbetspartners skall förmågan att leva upp till 
kraven i de etiska reglerna 
vara ett viktigt urvalskriterium. Rutiner för sådan bedömning finns i ledningssystemet.

7. IMPORT FRÅN / EXPORT TILL TREDJE VÄRLDEN
Stena Aluminium tar ansvar för att export och import sker på ett ansvarsfullt sätt.
7.1 Tvångsarbete & Barnarbete 
Stena Aluminium ska alltid verka för att:

  • arbetstider och arbetsförhållanden hos mottagaren överensstämmer med lagstadgade krav.
  • mottagarens medarbetare behandlas med respekt och inte utsätts för aga eller tvång av något slag.
  • Stena Aluminium köper inte produkter eller tjänster somdirekt eller indirekt producerats med barnarbete och undviker affärer med företag som bryter
    mot ILO:s riktlinjer för barn- och ungdomsarbete.

8. MILJÖ
Stena Aluminium införde 1997 ett miljöledningssystem som certifierats enligt ISO 14001. 
Stena Aluminium har dessutom sedan 2001 infört arbetsmiljöledningssystem som certifierats enligt AFS. 
Stena Aluminium har en miljöpolicy.
Stena Aluminium har en tydlig ansvarsfördelning för miljö- och arbetsmiljöfrågor, med ansvariga som ingår i företagsledningen. 
Stena Aluminium skall beakta punkterna A-B vid utformningen av miljömålen.

A. Stena Aluminium skall framställa aluminiumlegeringar genom återvinning med minsta möjliga miljöpåverkan samt följa givna krav i REACH och övrig 
miljölagstiftning där vi bedriver produktion.
B. Stena Aluminium ska i sin uppdragsverksamhet verka för att de som är Stena Aluminiums leverantörer informerar Stena Aluminium om nedanstående 
ämnen ingår i det material som finns i produkterna. Stena Aluminium ska även verka för att dessa ämnen kan identifieras, separeras och omhändertas på ett korrekt sätt:

  • ämnen framställda av människan och som är organiska, långlivade och bioackumulerbara.
  • ämnen framställda av människan och som är cancerframkallande, arvsmassepåverkande och hormonstörande, inklusive fortplantningsstörande.
  • kvicksilver
  • kadmium
9. PLAN FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING
Stena Aluminium har upprättat en handlingsplan för att mäta och effektivisera företagets energianvändning.  Syftet är att minska förbrukningen av 
icke förnybar energi och utsläppen av växthusgaser per tonkilometer.

10. ÅTGÄRDER I HÄNDELSE AV AVVIKELSER MOT DE ETISKA REGLERNA
Anmälan om beteende som avviker mot de etiska reglerna inom Stena Aluminium skall lämnas till närmaste chef alternativt personalavdelningen på Stena Metall. 
Alla anmälningar ska tas på allvar och 
utredas. 
Det får inte förekomma någon som helst 
vedergällning för anmälan av avvikelser mot de etiska reglerna eller för deltagande i utredning av ett klagomål.

11. UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING
Vi kommer att följa upp efterlevnaden av de Etiska reglerna en gång per år.
Uppföljningen kommer att 
ske skriftligt genom en rapport.
Alla anställda i Stena 
Aluminium skall bekräfta att man till alla delar förstått innehållet i de etiska reglerna och dess praktiska betydelse och att man senare
kommer att 
medverka i uppföljningen av reglernas efterlevnad eller eventuella avvikelser.
Genomgång av de etiska 
reglerna är en naturlig del av vår introduktion av nyanställda.
De etiska reglernas riktlinjer är införlivade 
hos Stena Aluminium senast två år från antagandet av reglerna.

 Älmhult oktober 2013

Dela denna sida