Resurseffektivitet

SST_GNOSJO_018_1280x400_CompQual80.jpg

Stena Metall driver sedan flera år ett strukturerat förbättringsarbete med fokus på att optimera förbrukningen av resurser och samtidigt minimera klimatpåverkan inom samtliga verksamhetsområden.

Transporter står för en hög andel av Stena Metalls totala klimatpåverkan. Inom alla verksamheter pågår ett strukturerat arbete med att optimera och effektivisera transporter och resursflöden. Som exempel har Stena Recycling Sverige satt målet att fram till 2030 reducera emissionen av koldioxid från egna fordon och arbetsmaskiner med minst 85 procent, räknat som TTW (Tank to Wheel) och jämfört med basåret 2008. Samma år ska transporter med egna fordon, samt externt köpta transporter, ske fossilfritt.

Inom flera av bolagen bedrivs även ett aktivt arbete som syftar till att öka andelen tågtransporter. Till exempel har Stena Aluminium implementerat en ny logistiklösning som innebär att en stor andel transporter flyttats över från lastbil till tåg. Därutöver pågår flera initiativ med fossilfria transporter.

Stena Stål bedriver ett projekt som syftar till att optimera orderläggningen ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att lägga färre men större beställningar, och även samlasta från flera leverantörer, går det att minska det totala antalet transporter.

Ökad andel förnybar energi och återvinning av vatten i produktionen är ytterligare områden där det sker en kontinuerlig utveckling och övergång till mer hållbara lösningar.

Läs hela avsnittet om Resurseffektivitet i Stena Metalls Årsberättelse & Hållbarhetsredovisning >

Dela denna sida