Medarbetare och kultur

Medarbetare_1280x400_CompQual80.jpg

Till Stena Metallkoncernens framgångsfaktorer hör stolta och engagerade medarbetare med rätt kunskap och kompetens att utveckla verksamheten. Utgångspunkten är bland annat en gemensam värdegrund, en säker och trygg arbetsmiljö och kontinuerlig kompetensutveckling.

Inom koncernen bedrivs ett kontinuerligt arbete för att så långt som möjligt begränsa risken för tillbud och skador med målsättningen att inga olyckor skall inträffa. Arbetet tar avstamp i koncernens gemensamma policy, riktlinjer och minimikrav. Koncepten ”Take five”, ”Safety walks” och ”Time out for safety” fyller viktiga funktioner i strävan att skapa en kultur av säkerhetstänkande.

Stena Metall verkar för jämnare könsfördelning i verksamheterna då det är ett underskott på kvinnor på ledande befattningar och bland kollektivanställda i delar av verksamheten. Stena Components har under året haft ett särskilt fokus på frågan, vilket resulterat i att andelen kvinnor i verksamheten ökat från 4 till 15 procent. Mångfald är också ett viktigt fokusområde och en viktig del i bolagens rekryteringsprocesser.

Stena Metalls värdegrund och företagskultur bygger på de värderingar som finns beskrivna av huvudägaren, tillika styrelseordföranden, Dan Sten Olsson i boken ”Principer, trossatser och grundvärden för Stena Metall AB”. Den förstärks också av koncernens tre kärnvärden - enkelt, tryggt och utvecklande samt koncernens Code of Conduct. Värdegrunden genomsyrar all verksamhet och bidrar till att skapa värde för kunder, den egna organisationen och samhället i stort.

Läs hela avsnittet om Medarbetare och kultur i Stena Metalls Årsberättelse & Hållbarhetsredovisning >

Dela denna sida