Ansvarsfulla relationer

remade_factory_production_1280x400_CompQual80_CompQual80.jpg

Stena Metall strävar efter att vara en positiv kraft som bidrar till en mer hållbar utveckling. Med lokal närvaro och öppen dialog med omvärlden bidrar verksamheterna till en positiv utveckling för såväl kunder som samhället i stort.

Stena Metalls relationer med omvärlden styrs ytterst av en koncerngemensam uppförandekod. Koden bygger på huvudägarens värderingar samt FN:s Global Compacts principer om arbetsrätt, miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Den omfattar såväl medarbetare som affärspartners.

Stena Metalls ambition är att vara och uppfattas som en öppen, tillgänglig och ansvarstagande aktör, med hög kompetens inom resurshantering och cirkulära flöden. Utöver en nära dialog med kunder och samarbetspartners tar Stena Metall även en aktiv roll i dialogen med politiker och lagstiftare - på såväl nationell nivå som på EU-nivå.

På koncernnivå deltar till exempel Stena Metall i European Innovation Partnership och i regeringens Samverkansgrupp för Cirkulär Biobaserad Ekonomi. I Sverige fortsätter Stena Recycling engagemanget inom Hagainitiativet. Stena Recycling i Danmark deltar, som en av 21 utvalda verksamheter inom Dansk Industri, i projekt kring FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Under 2019 startade Stena Recycling, tillsammans med Investorbolagen Electrolux, ABB, Combitech och Stora Enso, arenan Circular Initiative. Målet är att tillsammans utveckla konkreta lösningar för ökade cirkulära materialflöden i industrin.

Läs hela avsnittet om Ansvarsfulla relationer i Stena Metalls Årsberättelse & Hållbarhetsredovisning >

Dela denna sida