Samverkar för att skapa värde

Med hållbara tjänster och produkter och i samverkan med kunder och partners skapar våra verksamheter värde i form av minskad klimatpåverkan och effektivare resursutnyttjande. I Stena Metallkoncernens Årsberättelse & Hållbarhetsredovisning beskrivs det strategiska hållbarhetsarbetet under fyra områden: Värdeskapande, Resurseffektivitet, Medarbetare och kultur samt Ansvarsfulla relationer.