Omvärldsfaktorer

För att långsiktigt utveckla Stena Metallkoncernens verksamheter krävs förståelse för de omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten, kunden och andra intressenter. Särskilt betydande är det ökade behovet av råvaror på en global marknad, den snabba tekniska och digitala utvecklingen samt det nödvändiga i att minska den negativa klimatpåverkan. För att möta förändringarna krävs det kontinuerliga investeringar, men utvecklingen ger också möjligheter för alla parter att samarbeta, utveckla nya affärslösningar och ta ansvar på vägen mot en cirkulär ekonomi.

1. GLOBALA FAKTORER

 • Ökat behov av råvaror
 • Klimatpåverkan
 • Digitalisering med ökad hastighet inom robotisering, teknisk utveckling och informationstillgänglighet.

2. INITIATIV FÖR ATT MÖTA GLOBALA FAKTORER

 • FN:s utvecklingsmål
 • Klimatavtalet, Paris 2015
 • Stockholmskonventionen
 • Baselkonventionen
 • Europa 2020, EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning

Koncernen analyserar kontinuerligt den globala utvecklingen och vad som händer lokalt där man är verksam. Det är också viktigt att analysera initiativ som FN:s Agenda 2030 och internationella avtal för att möta utmaningar kring klimat och kemikalieanvändning. Näringslivet har en viktig roll i att förverkliga de globala målen i Agenda 2030 och andra mål som definieras i globala regelverk.

3. LAGSTIFTNING OCH STANDARDER

 • EU:s cirkulärpaket
 • Regler och miljökrav för återvinning/avfallshantering
 • Lagkrav kemikalieanvändning i produkter
 • Regler om producentansvar
 • Lokala regler och krav

4. FÖRÄNDRAT BETEENDE HOS FÖRETAG OCH KONSUMENTER

 • Ökat fokus på delningsekonomi
 • Återanvändning
 • Miljömedvetenhet
 • Dela denna sida