REACH och RoHS

Alu-reach_1280x400_CompQual80.jpg

Vi garanterar att våra aluminiumlegeringar levereras i överensstämmelse med gällande REACH-förordning och RoHS-direktiv.

REACH-förordning (EG) nr 1907/2006

Den 1 juni 2007 trädde REACH förordningen i kraft inom hela EU. Syftet med förordningen är att säkra en hög skyddsnivå för människor och miljö mot oavsiktlig exponering av kemiska substanser. 

Huvudsakligen av de kemiska substanser man stöter på i det dagliga livet måste registreras av tillverkaren och/eller importören. Registreringen ska säkerställa att dokumentation utarbetas för ämnets påverkan på människor och miljö.

Avfall och produkter från avfall behöver inte registreras om återvinningen äger rum inom EU och ämnena som utvinns vid återvinningsprocessen är de samma som gick in i processen. Slutligen måste ämnena på förhand vara registrerade enligt kraven i förordningen.

Detta innebär att aluminiumlegeringar producerade genom återvinning inte behöver registreras. Som tillverkare av dessa legeringar säkerställer Stena Aluminium att ämnen i våra legeringar är registrerade.

Ladda ner dokument (pdf) som säkerställer att ämnen i våra legeringar är registrerade i enlighet med REACH; Förordning (EG) nr 1907/2006.

RoHS-direktiv 2011/65/EU omarbetad genom direktiv 2015/863/EU (RoHS 3)

Vi garanterar att våra produkter levereras i överensstämmelse med RoHS - direktivets gränsvärden för följande ämnen:

  • Bly
  • Kvicksilver
  • Kadmium
  • Sexvärt krom 
  • Flamskyddsmedel av typen PBB
  • Flamskyddsmedel av typen PBB
  • Ftalater av typen DEHP
  • Ftalater av typen BBP
  • Ftalater av typen DBP
  • Ftalater av typen DIBP

Ladda ner dokument (pdf) som garanterar att våra produkter levereras i överensstämmelse med RoHS-direktivets gränsvärden för namngivna ämnen.

Dela denna sida