Tydliga policyer för inköp av aluminiumråvara för återvinning

Alu-inkopspolicy2_1280x400_CompQual80.jpg

Vi har tydliga policyer och villkor när vi varje år gör inköp av närmare 80 000 ton aluminiumråvara för återvinning till vår anläggning i Älmhult.

Stora delar av råvaran kommer från Stena Metallkoncernens återvinningsbolag, men vi samarbetar även med externa leverantörer i såväl Sverige som runt om i övriga Europa. För att säkerställa våra framtida inköp av aluminiumråvara undersöker vi hela tiden möjligheter till samarbeten med nya leverantörer.

Vi har nära samarbeten med övriga företag inom Stena Metallkoncernen när det gäller inköp av övriga material och förnödenheter.

INKÖPSPOLICY

Denna policy slår fast att vi vid inköp av varor och tjänster ska ge företräde åt leverantörer som kontinuerligt och långsiktigt kan trygga våra anskaffningsbehov.

Vidare ska samarbetsvilja, kompetens och kvalitetstänkande ska vara utmärkande egenskaper hos samtliga företag som levererar till oss.

INKÖPSVILLKOR

Samstämmiga och tydliga riktlinjer för råvarumaterialhantering gynnar alla i branschen. Det förenklar rutinerna i det dagliga arbetet och harmoniserar relationerna mellan köpare och säljare. säljarföretagen.

Gemensamma system för materialhantering bidrar också till att undvika onödiga missförstånd mellan yrkeskategorier. Helt enkelt genom att det underlättar dialogen mellan alla som förhandlar och kommunicerar om materialflöden.

Ur produktionssynpunkt innebär klara principer för leverans och materialomhändertagande både tids- och kostnadsbesparingar. Ur säkerhetssynpunkt bidrar de till att vi kan reducera risk- och olycksfallsfaktorer för personal och egendom. Och ur miljösynpunkt leder tydliga principer till att vi kan ta ett större ansvar för vår miljöpåverkan. Bland annat genom förbättrade rutiner för hanteringen av miljöfarliga ämnen.

Länk till våra inköpsvillkor.

Dela denna sida