Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Alu-inkopspolicy_1280x400_CompQual80.jpg

All vår försäljning sker, om inte annat avtalats, enligt våra Allmänna försäljnings- och leveransvillkor som går att läsa i sin helhet nedan.

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor Stena Aluminium AB, Version 2016-1

1. Dessa villkor äger tillämpning i den mån partierna inte skriftligen avtalat annat.

2. Offert avseende försäljning gäller om annat ej angivits däri för antagande inom fem dagar från offertens datum.

3. Säljarens ordererkännande skall till alla delar anses godkänt av köparen såvida icke denna utan dröjsmål framställer anmärkning till säljaren.

4. Utan hinder av att godset är sålt fritt levererat skall leverans anses i rätt tid om godset inom den avtalade leveranstiden avsänts till avtalad destination från säljarens verk eller lager.

5. I händelse av leveransförsening, för vilken säljaren svarar, är säljaren icke skyldig att utge skadestånd. Köparen äger dock i sådant fall häva avtalet, såvitt avser olevererade kvantiteter, därest den avtalade leveranstiden avsevärt överskridits. Uppkommer leveransförsening till följde av dröjsmål från köparens sida att vidtaga för avtalets fullgörande erforderlig åtgärd, äger säljaren förlänga leveranstid i skälig omfattning. Är dröjsmålet väsentligt har säljaren rätt att helt eller delvis häva avtalet och att av köparen erhålla ersättning för annulleringskostnader och utebliven vinst.

6. Som grunder för befrielse av parti från skyldighet att i avtalad tid fullgöra avtalet (”force majeure”) skall anses följande omständigheter, därest de inträffar sedan avtalet slutits och hindrar dess fullgörande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parten icke kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller omfattande militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror, upplopp, knapphet på transportmedel eller råvaror, inskränkningar ifråga om energiförsörjning samt fel eller inskränkning i eller försening av leveranser från underleverantör, som har sin grund i sådan omständighet som nu angivits. Säljaren äger jämväl som befrielsegrunder åberopa angivna omständigheter i den mån de begränsar hans möjligheter att fullgöra leveranser av ifrågavarande slag. Det åligger part som önskar att som befrielsegrund åberopa nu angiven omständighet att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom av dess upphörande. Omöjliggörs avtalets fullgörande inom skälig tid på grund av ovan angiven omständighet äger vardera parten rätt att genom skriftligt meddelande till motparten häva avtalet, såvitt avser då olevererade kvantiteter. Köparen hävningsrätt skall dock ej omfatta sådant gods vars tillverkning framskridit så långt att säljaren icke anser sig kunna använda det för annan beställning.

7. Anmärkning om fel eller brist i levererat skall ske genast efter det felet eller bristen av köparen märkts eller bort märkas, dock senast 3 mån efter leverans. Befogade anmärkningar medför icke annan skyldighet för säljaren än att inom skälig tid bringa det Senast uppdaterad: 2016-06-30 levererade godset i avtalsenligt skick genom att i eget val ersätta, reparera eller omarbeta godset.

8. Endast mätning på specifikt gjuten provkuts accepteras som underlag för kemisk analys. Mätning på delar av tacka är endast av indikativt värde och kan ej ligga till grund för diskussion om levererat materials kemiska sammansättning. För mer information se www.stenaaluminium.com.

9. Säljaren är berättigad till överleverans eller underleverans med intill 5 % av det av köparen specificerade godset. Har detta sålts för leverans i särskilda poster, skall därvid varje sådan post anses vara separat specificerad.

10. Nya eller förhöjda skatter, tullar, försäkringspremier, hamnavgifter eller andra liknande avgifter som tillkommer efter det offert angivits eller avtal träffats och som drabbar den offererade eller försålda varan, skall betalas av köparen.

11. Uppkommer före leverans skälig anledning för säljaren att betvivla köparens betalningsförmåga, äger säljaren rätt att häva avtalet.

12. Äganderätt till de försålda varorna förblir hos säljaren till dess betalning erlagts. Vid bristande betalning äger säljaren på de villkor som anges i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare rätt att återta varorna.

13. Kredittiden räknas från och med fakturadatum

14. Vid väsentliga kostnadsökningar utanför säljarens kontroll äger säljaren rätten att begära förhandling för justering av överenskomna villkor.

15. På rättsförhållandet mellan säljaren och köparen skall svensk rätt tillämpas. Tvister rörande tolkning eller tillämpning av avtalet skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag om skiljemän. Utan hinder härav äger dock säljaren för erhållande av ostridig förfallen fordran vända sig till allmän domstol med jurisdiktion över köparens domicilort.

Dela denna sida